PARENGIAMOSIOS PARAMOS PROJEKTAS ĮGYVENDINTAS PDF Spausdinti El.paštas
Parengė Alina Baltrušaitienė
Zenklai
Nuo 2015 m. spalio 01 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. Šakių krašto vietos veiklos grupė įgyvendino projektą “Parengiamoji parama Šakių krašto vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos rengimui" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ paramos sutartį, sudarytą 2015 m. liepos 15 d. Nr. 42PP-KM-14-1-05376.
Projekto įgyvendinimui skirta 9000 Eur finansinė parama iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.              
Skaityti daugiau...
 
Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 m. vietos plėtros strategija perduota paskutiniam vertinimo etapui PDF Spausdinti El.paštas

Parengė Alina BaltrušaitienėZenklai

Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atrankos taisyklės), 52.4 punktu, Šakių krašto vietos veiklos grupės vertinimui pateiktos paraiškos Nr. 42VS-KM-15-1-06803-PR001 tinkamumas įvertintas teigiamai ir Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija perduota į pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etapą, kuriame bus nustatoma, ar vietos plėtros strategija yra pakankamai kokybiška gauti paramą pagal KPP priemonę „LEADER“, o ją įgyvendinant bus sukurta pakankama pridėtinė vertė.

 
Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo sušaukimo PDF Spausdinti El.paštas

2016 m. kovo 16 d. 16.00 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos salėje šaukiamas Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Šakių krašto vietos veiklos grupės 2015 m. veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

2. Dėl valdybos narių skaičiaus nustatymo.

3. Dėl valdybos nario išrinkimo. 

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkė Aušra Slidziauskienė

 

 
Valdybos posėdis PDF Spausdinti El.paštas

Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis vyks 2016-03-04

Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos nariai 2016 m. kovo 4 d. 14.30 val. kviečiami į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdį, kuris vyks Šakių rajono savivaldybės administracijos salėje.

Posėdžio darbotvarkė:

1.      Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo.

2.      Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2015 m. veiklos ataskaitos svarstymo.

3.      Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento patikslinimo.

4.      Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo.

5.      Dėl naujų narių priėmimo.

6.      Kiti klausimai.

Pagarbiai

Aušra Slidziauskienė

Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkė

 
Patvirtintos VPS administravimo taisyklės PDF Spausdinti El.paštas

Parengė Jurgita Savickienė

Patvirtintos VPS administravimo taisyklės

Informuojame, kad 2016 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-8 patvirtintos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

Taisykles rasite adresu:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3626c9e0b5e811e5a6588fb85a3cc84b 

Taisyklės reglamentuoja viensektorių kaimo vietovių vietos plėtros strategijų (VPS), įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. (KPP) priemonę „Leader“ (kaimo vietovių VPS), ir dvisektorių kaimo vietovių, žvejybos ir akvakultūros vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal KPP priemonę „Leader“ ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (dvisektorių VPS), administravimo tvarką pagal KPP priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui“.

Taisyklės taikomos kaimo vietovių VVG, pateikusioms kaimo vietovių VPS vertinti arba įgyvendinančioms kaimo vietovių VPS, ir dvisektorėms VVG, pateikusioms dvisektores VPS vertinti arba įgyvendinančioms dvisektores VPS (kai dvisektorių VPS administravimo išlaidos apmokamos iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų).

Pagal šią Priemonės veiklos sritį remiama:
1. VPS vykdytojos veikla, susijusi su VPS įgyvendinimo administravimu;
2. VPS vykdytojos veikla, susijusi su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimu dalyvauti įgyvendinant VPS.

Parama teikiama kaimo vietovių VPS ir dvisektorių VPS administravimo išlaidoms, kurioms VPS gali būti numatyta ne daugiau kaip 20 proc. VPS įgyvendinti skirtos paramos sumos, kompensuoti.

VPS administravimo išlaidos susideda iš:
1. VVG veiklos išlaidų (su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos ir VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos). Joms gali būti skiriama ne daugiau kaip 75 proc. VPS administravimo išlaidų;
2. VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidų (su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos ir su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusios išlaidos). Joms turi būti skirta ne mažiau kaip 25 proc. VPS administravimo išlaidų.

VPS administravimo išlaidos finansuojamos iki 100 proc. visų tinkamų VPS administravimo išlaidų.

Šakių krašto VVG strategiją „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016–2023 metų vietos plėtros strategija“ (paraiškos registracijos Nr. 42VS-KM-15-1-06803-PR001) vertinimui Nacionalinės mokėjimo agentūros Marijampolės TERPAS pateikė 2015 m. rugsėjo 30 d. Šiuo metu įvertintas strategijos tinkamumas ir paraiška perduota vertinti sekančiam etapui.

 
Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 m. vietos plėtros strategija perduota tolimesniam vertinimo etapui PDF Spausdinti El.paštas

Parengė Alina Baltrušaitienė

Zenklai

Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atrankos taisyklės), 51.3 punktu, atliktas teigiamas paraiškos Nr. 42VS-KM-15-1-06803-PR001 VVG tinkamumo vertinimas. Šakių krašto vietos veiklos grupės vertinimui pateikta paraiška ir 2016-2023 m. Vietos plėtros strategija perduota į tolesnį Atrankos taisyklėse numatytą vertinimo etapą.

 

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 37

Svetainę finansuoja: