Patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija PDF Spausdinti El.paštas

Parengė Alina Baltryšaitienė

2016 m. birželio 15 d. vietos veiklos grupės pirmininkė Aušra Slidziauskienė ir VPS finansininkė Alina Baltrušaitienė dalyvavo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER“, IV atrankos komiteto, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-287 „Dėl projektų , finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“, posėdyje, kuriame buvo svarstoma Šakių krašto vietos veiklos grupės dar 2015 m. rugsėjo 30 d. vertinimui pateikta paraiška Nr. 42VS-KM-15-1-06803-PR001 ir Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija paramai gauti.
Projektų atrankos komiteto nariai klausimų dėl parengtos strategijos kokybės neturėjo, nes pagal visus VPS vertinimo kriterijus, t.y. „suplanuotos lėšos naujų darbo vietų kūrimui“, „VPS investavimo logika“ („SSGG sąsaja su statistiniais duomenimis“, „VVG teritorijos poreikių sąsaja su SSGG“, „pasirinktų VPS priemonių tinkamumas“, „suplanuotų lėšų pakankamumas“ ir „suplanuotų rodiklių realumas“), „teminė VPS turinio aprėptis“ ir „jaunų žmonių įtrauktis į VVG valdymo organą“ vietos plėtros strategija surinko maksimalų galimą gauti balų skaičių – 100 balų ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. birželio 17 d. potvarkiu Nr. 4D-105 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Leader“ ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ sąrašų tvirtinimo“ strategijos įgyvendinimui skiriama 2 599 003,00 Eur ES paramos lėšų.
Vietos veiklos grupė per Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos nustatytą terminą turi pateikti papildomus duomenis ir dokumentus, reikalingus paramos sutarčiai parengti.

 
"Kurk Lietuvai" dalyvių atranka PDF Spausdinti El.paštas

Jaunųjų profesionalų programą (JPP) „Kurk Lietuvai“ - pirmoji ir kol kas vienintelė profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio praktikos pritaikymo programa Lietuvoje, kuri suteikia galimybę jauniems profesionalams savo žiniomis ir idėjomis prisidėti prie modernios Lietuvos ateities kūrimo. 2012 m. prasidėjusi JPP „Kurk Lietuvai“ kasmet kviečia jaunus profesionalus dalyvauti programoje. 12 programos mėnesių „Kurk Lietuvai“ dalyviai konsultuoja viešojo sektoriaus institucijas Lietuvos įvaizdžio gerinimo, konkurencingumo didinimo, verslumo skatinimo, tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo, švietimo ir kitais klausimais.
2016 m. dalyvių atranka vyksta iki birželio 16 dienos.

Dalyvių atrankos anketą rasite: http://kurklt.lt/atranka/ 
Trumpas socialių medijų kampanijos aprašymas ir programos reikalavimų ir teikiamų galimybių gidas:

 

 Kurk Lietuvai atranka page 001

Socialinės medijos 

 
PARENGIAMOSIOS PARAMOS PROJEKTAS ĮGYVENDINTAS PDF Spausdinti El.paštas
Parengė Alina Baltrušaitienė
Zenklai
Nuo 2015 m. spalio 01 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. Šakių krašto vietos veiklos grupė įgyvendino projektą “Parengiamoji parama Šakių krašto vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos rengimui" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ paramos sutartį, sudarytą 2015 m. liepos 15 d. Nr. 42PP-KM-14-1-05376.
Projekto įgyvendinimui skirta 9000 Eur finansinė parama iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.              
Skaityti daugiau...
 
Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 m. vietos plėtros strategija perduota paskutiniam vertinimo etapui PDF Spausdinti El.paštas

Parengė Alina BaltrušaitienėZenklai

Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atrankos taisyklės), 52.4 punktu, Šakių krašto vietos veiklos grupės vertinimui pateiktos paraiškos Nr. 42VS-KM-15-1-06803-PR001 tinkamumas įvertintas teigiamai ir Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija perduota į pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etapą, kuriame bus nustatoma, ar vietos plėtros strategija yra pakankamai kokybiška gauti paramą pagal KPP priemonę „LEADER“, o ją įgyvendinant bus sukurta pakankama pridėtinė vertė.

 
Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo sušaukimo PDF Spausdinti El.paštas

2016 m. kovo 16 d. 16.00 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos salėje šaukiamas Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Šakių krašto vietos veiklos grupės 2015 m. veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

2. Dėl valdybos narių skaičiaus nustatymo.

3. Dėl valdybos nario išrinkimo. 

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkė Aušra Slidziauskienė

 

 
Valdybos posėdis PDF Spausdinti El.paštas

Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis vyks 2016-03-04

Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos nariai 2016 m. kovo 4 d. 14.30 val. kviečiami į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdį, kuris vyks Šakių rajono savivaldybės administracijos salėje.

Posėdžio darbotvarkė:

1.      Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo.

2.      Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2015 m. veiklos ataskaitos svarstymo.

3.      Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento patikslinimo.

4.      Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo.

5.      Dėl naujų narių priėmimo.

6.      Kiti klausimai.

Pagarbiai

Aušra Slidziauskienė

Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkė

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 37

Svetainę finansuoja: